ISWS Pedigree Database

Reverse pedigree of:
Allagante Polaris
(M) 14 Feb 2014, 2014-435/02, Gold/Spotted on Extreme White CallName = Polaris